Условия за ползване на сайта

Този сайт се контролира и управлява от „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, България. ГлаксоСмитКлайн . Настоящата страница, (наричана по-долу „страницата” или „Интернет страницата”) е разработена за целите на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД. Вашето посещение на страницата означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Интернет страницата на „Глаксосмитклайн” ЕООД.

Този сайт е предназначен само за медицински специалисти от България за да осигури лесен и бърз достъп до информация за продукти на ГлаксоСмитКлайн и съответните терапевтични области. Някои продукти на ГлаксоСмитКлайн може да не бъдат представени на този сайт. Моля, обърнете се към ГлаксоСмитКлайн за повече информация относно тези продукти.

Моля, имайте предвид, че уеб сайтът за медицински специалисти е с промоционален характер.

„Медицински специалист” включва членове на медицински, дентални, фармацевтични и специалисти по здравни грижи, както и такива, които в хода на техните професионални дейности имат правото да предписват, доставят или администрират лекарства или медицински изделия.

Без гаранция

ГлаксоСмитКлайн не твърди, че представеният в този сайт материал е подходящ или достъпен за употреба извън пределите Република България. Тези, които изберат да използват сайта, правят това по собствена воля и са отговорни за съобразяването с местните закони, ако и до каквато степен те са приложими.

ГлаксоСмитКлайн полага разумни усилия да обновява този сайт, но не дава гаранции по отношение на точност или липса на грешки.

Потребителят използва сайта на собствен риск. ГлаксоСмитКлайн не носи отговорност за директни или недиректни загуби поради употребата на сайта.

ГлаксоСмитКлайн не носи отговорност за компютърни вируси, заразили потребителя, използвал аудио, видео или данни от този сайт.

Здравна информация

Този интернет сайт може да предоставя информация относно медицински състояния и тяхното лечение. ГлаксоСмитКлайн не декларира, че материалите в сайта са подходящи или на разположение за ползване извън обхвата на публиката, за която са предназначени. Онези, които изберат да влязат в този сайт от други места, правят това по собствена инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото те са приложими. В допълнение, нищо в този интернет сайт не бива да се тълкува като предоставящо някакъв вид медицински съвет или препоръка от всякакво естество и на него не трябва да се разчита като основа за някакво решение или действие.

Специфични медицински съвети трябва винаги да се търсят от квалифициран медицински специалист.

ГлаксоСмитКлайн полага разумни усилия да актуализира този интернет сайт, но с времето част от информацията може да стане неактуална. Освен ако бъде изрично посочено, ГлаксоСмитКлайн не гарантира и не носи отговорност по отношение на прецизността, пълнотата или употребата на информацията, съдържаща се в този интернет сайт.

Връзки към други интернет сайтове

Този интернет сайт може да съдържа линкове към други сайтове в Интернет, включително сайтовете за филиали на ГлаксоСмитКлайн в други държави. Моля, задължително прочетете разделите, касаещи политиката за защита на лични данни във всеки друг сайт на ГлаксоСмитКлайн или на трето лице, с който се свържете. ГлаксоСмитКлайн не носи отговорност, не препоръчва и не приема никаква отговорност за каквато и да е информация или мнение, съдържащи се в който и да е интернет сайт на трето лице.

Само за медицински специалисти

Моля, имайте предвид, че одобрената от регулаторните органи информация трябва да бъде водеща при употребата на всички лекарства. Преди да предпишат лекарство, медицинските специалисти трябва да се консултират за одобрената кратка характеристика на продукта в Република България.

Интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост в материалите на този сайт са собственост на групата дружества ГлексоСмитКлайн, или те са получили разрешение да ползват тези материали, освен когато изрично е упоменато нещо друго. Възпроизвеждането на част от или на цялото съдържание под някаква форма е забранено, освен ако е в съответствие със следните хипотези:
Вие може да четете, преглеждате, разпечатвате, сваляте и копирате материал от настоящата интернет страница за ваше лично и нетърговско ползване, но само ако посочвате интернет страницата като източник на материала и включвате декларацията “© групата от дружества на GSK, всички права запазени”. Ако не бъде изрично посочено нещо друго, никаква друга употреба на материалите не е позволенаНищо съдържащо се в този интернет сайт не трябва да се тълкува като предоставяне

на разрешение или права върху каквато и да е интелектуална собственост (включително патенти, търговски марки и авторско право) на групата дружества ГлаксоСмитКлайн или някое трето лице.

Търговски марки

Независимо дали изрично е оказано или не, търговски марки и лога, показани на сайта принадлежат на групата компании GlaxoSmithKline, на техните промоционални партньори или други трети страни.

„ГлаксоСмитКлайн не претендира за собственост или за свързаност с търговски марки на трети лица, които биха могли да бъдат споменати на интернет страницата. Споменаването на търговски марки, изрично посочени като собственост на трети лица, служи единствено за обозначаване на продукти и услуги на съответните собственици и не е израз на спонсорство или препоръка от страна на ГлаксоСмитКлайн за същите марки на трети лица.

Използване на информация

Съобщения от потребители или други материали, изпратени чрез интернет, качени на интернет страница на ГлаксСмитКлайн или нещо друго (различни от онези, съдържащи лична и/или свързана със здравето информация, която попада в сферата на Политиката на ГлаксоСмитКлайн за защита на личните данни) се смятат за неповерителни и свободни за ползване, като ГлаксоСмитКлайн няма задължение от какъвто и да било вид по отношение на тази информация.

ГлаксоСмитКлайн има свободата да ползва тази информация за всякакви цели, каквито сметне за подходящи, включително възпроизвеждане и публикуване, и може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методики, съдържащи се в тази информация за всяка възможна цел, включително търговски цели, без да дължи възнаграждение на потребителите затова.

Защита на личните данни

ГлаксоСмитКлайнуважава правата на лична неприкосновеност на посещаващите нейния интернет сайт. Моля, направете справка с Политиката на ГлаксоСмитКлайнза защита на личните данни за разяснения относно вашите права и отговорности по отношение на информацията, която е споделена на този интернет сайт.

Юрисдикция

Настоящите условия за ползване на този интернет сайт са съобразени със законите на Република България.

Промени

Тези условия за ползване или всичко в този сайт могат да бъдат обновявани своевременно, така че потребителите следва редовно да проверяват за всякакви промени.

BG/MARK/0013/16(1) Последно обновено Юни 2016